در BLS و در ACLS مادران باردار

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

در BLS : -شکم و رحم مادر را سریعا به سمت چپ ببرید . -پاشنه دست باید موقع ماساژ بالای خط و جناق باشد . در ACLS : -دوز دفیبرلیشن و داروها همانند استاندارد است. 5- آمادگی برای سزارین اورژانسی تا قبل از دقیقه 4 6- به محض شروع CPR مادر،یک گروه جهت CPR نوزاد آماده باشند. 9- الگوریتم درمانی EMD/PEA ،آسیستول و PVT/VF مانند بزرگسالان است . 10- الگوریتم زودرس اهمیت دارد . 11- لوله گذاری زودرس اهمییت دارد . 12 داروها را با همان دوز بزرگسالان تزریق کنید. 13- به الگوریتم BLS و ACLS در دوران بارداری نگاه کنید. در BLS : -شکم و رحم مادر را سریعا به سمت چپ ببرید . -پاشنه دست باید موقع ماساژ بالای خط و جناق باشد . در ACLS : -دوز دفیبرلیشن و داروها همانند استاندارد است. 5- آمادگی برای سزارین اورژانسی تا قبل از دقیقه 4 6- به محض شروع CPR مادر،یک گروه جهت CPR نوزاد آماده باشند. 9- الگوریتم درمانی EMD/PEA ،آسیستول و PVT/VF مانند بزرگسالان است . 10- الگوریتم زودرس اهمیت دارد . 11- لوله گذاری زودرس اهمییت دارد . 12 داروها را با همان دوز بزرگسالان تزریق کنید. 13- به الگوریتم BLS و ACLS در دوران بارداری نگاه کنید.

لینک ثابت | احیا در بارداری | 4665 بازدید