آیا با اصطلاح CPR تنها با دست آشنا شده اید؟

چهارشنبه فروردین ۱۳۹۳

Hands-only CPR آیا با اصطلاح CPR تنها با دست آشنا شده اید؟ هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته که تحت آموزش همگانی احیای قلبی، ریوی هستند،برای افراد غیرحرفه‌ای مانند کارمندان ،کارگران،فروشندگان وبازنشستگان وهمچنین سنین نوجوانی Hands-only CPR را آموزش می دهند.یعنی به کسانی که توان یا وقت آموزش مدیریت راه هوایی را ندارند،آموزش می دهند که به محض برخورد با شخص بیهوش پس از درخواست کمک، تنها اقدام به ماساژ قلبی کنند.

لینک ثابت | انواع روشهای احیا | 3615 بازدید